دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان جهت بررسی مسائل بمنظور توسعه و شکوفایی بیشتر سیستم آی مت در این استان

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی استان اصفهان