جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان و تجلیل از مقام شامخ معلم

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان

جلسه هم اندیشی و بررسی مسائل مربیان سیستم جهانی iMaths در استان اصفهان