دومین روز سفر کاری جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و برگزاری جلسات موثر و کاربردی با مصوبات مهم با اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان، معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان

توسعه آی مت در اصفهان - imaths isfahan

توسعه آی مت در اصفهان - imaths isfahan