بازدید مدیر عامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری و هیات همراه از شهرستان زرین دشت و حضور در شورای اداری جهت بررسی راههای توسعه آیمت در این شهرستان

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت

توسعه آیمت در شهرستان زرین دشت