بزرگداشت روز معلم در نمایندگی مرکزی آی مت تاچارا با حضور دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک

بزرگداشت روز معلم در نمایندگی مرکزی آی مت تاچارا با حضور دکتر مسعود زاده باقری

بزرگداشت روز معلم در نمایندگی مرکزی آی مت تاچارا با حضور دکتر مسعود زاده باقری

بزرگداشت روز معلم در نمایندگی مرکزی آی مت تاچارا با حضور دکتر مسعود زاده باقری

بزرگداشت روز معلم در نمایندگی مرکزی آی مت تاچارا با حضور دکتر مسعود زاده باقری