مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد) به مناسبت هفته مقام شامخ معلم با حضور دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)

مراسم تجلیل از مربیان آی مت و فریزبی نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد)