مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی بلوار نصر به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم با حضور کلیه مدیران اجرایی شهر شیراز

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

 

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصرمراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر

مراسم افطار و تجلیل از مربیان نمایندگی مرکزی iMaths بلوار نصر