دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک با حضور در جزیره زیبای کیش از آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی iMaths که در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود بازدید بعمل آوردند.

 

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت

بررسی آخرین اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت برگزاری هر چه باشکوه تر مسابقات جهانی آی مت