سفر جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک به استان قزوین و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین عالی رتبه اعم از معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین آقای دکتر حبیبی، معاون مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش و معاون پیشگیری و امور اجتماعی اداره کل بهزیستی جهت توسعه هرچه بیشتر آی مت در این استان

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین

توسعه iMaths در قزوین - دکتر زاده باقری در قزوین