دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس در جهت ارتقا سطح همکاری شرکت پست و موسسه

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

 

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

 

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس

دیدار با آقای مهندس مفتح مدیر کل محترم پست استان فارس