مصاحبه جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با صدا و سیما جهت معرفی آی مت و توانمندی های موسسه

مصاحبه جناب آقای دکتر زاده باقری با صدا و سیما

مصاحبه جناب آقای دکتر زاده باقری با صدا و سیما

مصاحبه جناب آقای دکتر زاده باقری با صدا و سیما