گفتگوی جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک با جناب آقای مهندس طلایی معاون تبلیغاتی سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای جهت توسعه همکاری ها

همکاری گسترده تبلیغاتی با سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان فارس

همکاری گسترده تبلیغاتی با سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان فارس

همکاری گسترده تبلیغاتی با سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان فارس

همکاری گسترده تبلیغاتی با سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان فارس

همکاری گسترده تبلیغاتی با سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان فارس