گفتگوی جناب آقای دکتر مختاری مدیر عامل شرکت گسترش پتروشیمی شیراز با دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و همچنین بازدید از دفتر مرکزی موسسه عطرک در استان فارس

بازدید جناب آقای دکتر مختاری مدیر عامل شرکت گسترش پتروشیمی شیراز از دفتر مرکزی استان فارس

بازدید جناب آقای دکتر مختاری مدیر عامل شرکت گسترش پتروشیمی شیراز از دفتر مرکزی استان فارس

بازدید جناب آقای دکتر مختاری مدیر عامل شرکت گسترش پتروشیمی شیراز از دفتر مرکزی استان فارس