بازدید جناب آقای زارع و جمعی از اعضای هیات مدیره بانک صادرات استان فارس از دفتر مرکزی موسسه و انجام گفتگو با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه بمنظور همکاریهای دوجانبه و عقد تفاهم نامه با این بانک پرسابقه جهت توسعه آی مت و بهرمندی هرچه بیشتر کودکان استان فارس از ظرفیت های پرقدرت آی مت جهت رشد و شکوفایی

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات

آی مت و همکاری دو سویه موسسه عطرک و بانک صادرات