دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از سازمان ثبت احوال فارس و جلسه با مدیر کل محترم آن سازمان آقای دکتر انصاری در جهت همکاریهای دوجانبه و توسعه آی مت

آی مت و همکاری موسسه با سازمان ثبت احوال فارس

آی مت و همکاری موسسه با سازمان ثبت احوال فارس

آی مت و همکاری موسسه با سازمان ثبت احوال فارس

آی مت و همکاری موسسه با سازمان ثبت احوال فارس

آی مت و همکاری موسسه با سازمان ثبت احوال فارس