گزارش خبری صدا و سیمای فارس از مرحله استانی جشنواره نشاط و شادی آی مت و مصاحبه با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه در خصوص اهداف برگزاری جشنواره