بازدید جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس از موسسه و گفتگو با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه و حضور در کلاس آموزش مربیان یو سی ام تری فارس

بازدید جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس

بازدید جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس

بازدید جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس

رونمایی از کتاب جدید یو سی ام تری