دیدار جناب آقای دکتر رضایی معاونت محترم  استاندار فارس از نمایندگی مرکزی آی مت فضل آباد و حضور تعدادی از نوآموزان در حاشیه این برنامه و متعاقبا بازدید از دفتر مرکزی استان فارس و انجام گفتگو با دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس

دیدار و بازدید دکتر رضایی معاونت محترم استاندار فارس