حضور قهرمانان جهانی تیم MMA  با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه  و همچنین حضور جناب آقای مهندس سیروس پاک فطرت رییس هیات ورزشهای همگانی استان فارس

حضور قهرمانان جهانی تیم MMA با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه

حضور قهرمانان جهانی تیم MMA با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه

حضور قهرمانان جهانی تیم MMA با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه

حضور قهرمانان جهانی تیم MMA با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه

حضور قهرمانان جهانی تیم MMA با پیراهن آی مت در دفتر مرکزی موسسه