جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت کیش ۲۰۲۰ با حضور مدیر عامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری، کادر اداری، تیم اجرایی و روسای کمیته های ذیربط

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت - کیش 2020

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت - کیش 2020

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت - کیش 2020

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت - کیش 2020

جلسه هم اندیشی و بررسی راهکارهای اجرایی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت - کیش 2020