پنجمین همایش مدیران اجرایی آی مت استان فارس با موضوع هم اندیشی و بررسی راهکارهای موثر در جهت توسعه سیستم

زمان: پنج شنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸

مکان: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی – رفاهی دانشگاه شیراز، طبقه دوم، سالن کنفرانس

پنجمین همایش مدیران اجرایی آی مت استان فارس