دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس و جلسه با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه بمنظور افزایش تعاملات و همکاریهای دوجانبه

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس

بازدید و دیدار مدیرعامل بیمه سامان کشور و هیات همراه از دفتر مرکزی آی مت فارس