بازدید جناب آقای دهقان مدیر قراردادهای صنعت آب و برق استان فارس و جنوب کشور از دفتر مرکزی موسسه و انجام گفتگو با مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری بمنظور همکاریهای دوجانبه در زمینه توسعه آی مت

بازدید مدیر قراردادهای صنعت آب و برق استان فارس و جنوب کشور از دفتر مرکزی موسسه

بازدید مدیر قراردادهای صنعت آب و برق استان فارس و جنوب کشور از دفتر مرکزی موسسه

بازدید مدیر قراردادهای صنعت آب و برق استان فارس و جنوب کشور از دفتر مرکزی موسسه

بازدید مدیر قراردادهای صنعت آب و برق استان فارس و جنوب کشور از دفتر مرکزی موسسه