برپایی غرفه iMaths به مناسبت روز جهانی کودک در گذر کودکانه باغ جنت با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک، اعضاء شورای شهر شیراز و دیگر مسئولین

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک

آی مت در روز جهانی کودک