جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح توسط مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری و با حضور خطیب جمعه ، رئیس شورای شهر جناح و مدیر آموزش و پرورش این شهر

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح

جلسه فرزند پروری و معرفی سیستم جهانی iMaths در شهر جناح