بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از شهرستان استهبان و شرکت در جلسه با ریاست آموزش و پرورش این شهرستان بمنظور ایجاد تعامل بیشتر و همکاری دو سویه

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت

بازدید از شهرستان استهبان و برگزاری جلسات جهت توسعه آی مت