مراسم پر شور افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه، جناب اقای مهندس صادقی رئیس شورای شهر صدرا، کادر اداری موسسه، دیگر نمایندگان محترم آی مت و حضور گرم والدین عزیز برگزار شد.

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا

 

مراسم افتتاحیه نمایندگی مرکزی آی مت شهر صدرا