یازدهمین جلسه رسمی هم اندیشی و بررسی راهکارهای برگزاری مرحله جهانی جشنواره شادی و نشاط آی مت ۲۰۲۰ در جزیره زیبای کیش ،دی ماه ۹۸

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020

 

یازدهمین جلسه هم اندیشی برگزاری مرحله جهانی جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت 2020