در این بازدید جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه از بازسازی نمایندگی مرکزی سینماسعدی،اولین نمایندگی آیمت استان فارس اظهار خرسندی نموده و ضمن حضور در کلاسهای این مرکز از کیفیت آموزشی این نمایندگی تقدیر نمودند.

بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی سینما سعدی

بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی سینما سعدی

بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی سینما سعدی