میزگرد فرزند پروری با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه و سخنرانی جناب آقای دکتر کامل منش در خصوص راهکارهای تربیتی و اهمیت نقش آموزش در سنین خردسالی در نمایندگی ۲ آی مت جهرم برگزار، و با استقبال بینظیر خانواده های این شهرستان مواجه شد.

در این مراسم نماینده مردم شریف جهرم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار جهرم، روسای ادارات آموزش و پرورش، تامین اجتماعی، بهزیستی و سایر ادارات شهر جهرم حضور داشتند.

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم

میزگرد فرزند پروری در نمایندگی آی مت جهرم