دیدار و بازدید جناب آقای دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس از دفتر مرکزی موسسه و انجام گفتگو با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه

در حاشیه این دیدار ضمن آشنایی آقای فیاض پور با سیستم جهانی آی مت از دستاوردهای این سیستم و موسسه اظهار خرسندی کردند.

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس

آی مت دکتر فیاض پور معاون محترم دبستان و پیش دبستانی اداره کل آموزش و پرورش فارس