دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  با جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه

دیدار دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم

دیدار دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم

دیدار دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم

دیدار دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم

دیدار دکتر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دکتر تقی زاده مدیر کل شاهد و امور ایثارگران وزارت علوم