پیام مدیر عامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹