جلسه هم اندیشی در خصوص شرایط حاکم بر  جامعه و مشکلات پیش رو جهت بازگشایی نمایندگی های آی مت شهر شیراز، با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه، کادر اداری دفتر مرکزی و مدیران محترم اجرایی شهر شیراز

 

آی مت جلسه هم اندیشی در خصوص کرونا

آی مت جلسه هم اندیشی در خصوص کرونا

آی مت جلسه هم اندیشی در خصوص کرونا

آی مت جلسه هم اندیشی در خصوص کرونا

آی مت جلسه هم اندیشی در خصوص کرونا