بازدید مدیر عامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس (فضل آباد ) بمنظور شروع به کار و رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس

بازدید مدیر عامل محترم موسسه و هیات همراه از نمایندگی مرکزی مدرس