جلسه هم اندیشی با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه و نمایندگان آیمت شهر شیراز و کادر اداری دفتر مرکزی در خصوص شرایط حاکم، تبیین سیاست‌ها و اهداف iMaths

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

 

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز

حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری در جلسه هم اندیشی با نمایندگان آی مت شهر شیراز