دومین مراسم تجلیل از کودکان و مربیان چپ دست آی مت ، با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه ویژه نمایندگان آیمت بعثت، والفجر، فرهنگ شهر، نصر و مدرس در دفتر مرکزی موسسه