بازرسی دوره ای نمایندگی های موسسه توسط بازرس موسسه