دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با سردار محمد تقی صفری فرماندار محترم شهرستان گناوه