تقدیر رئیس هیئت تیراندازی استان فارس از جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه.