دیدار و گفتگوی جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با جناب اقای دکتر محمدی مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به جهت ارتباط دو سویه و همکاری ها در زمینه آی مت، سی مث و سایر همکاری های فرهنگی و آموزشی