اولین جلسه فصلی شورای هماهنگی موسسان مراکز غیر دولتی کشور با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری عضو شورای سیاستگذاری وزارت آموزش و پرورش ، دکتر فراهانی مدیر کل مراکز و مدارس غیر دولتی، دکتر نیاز رییس اداره حقوقی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی کشور و مدیران عالی رتبه اداره کل آموزش پرورش استان فارس