بازدید مدیران ارشد و عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی از موسسه. در این دیدار که با حضور جناب اقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه انجام شد ، در خصوص تهیه مسکن و واگذاری زمین به اعضا و نمایندگان موسسه رایزنی های مثبتی صورت گرفت.