دیدار و گفتگو جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با آقای مهندس مرتضی موصلی مدیر کل جدید کمیته امام خمینی (ره) استان فارس
در حاشیه این دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری ضمن استقبال و حمایت حداکثری از کودکان بی بضاعت گامی بلند در جهت کمک به بیش از ۲۰۰۰ کودک تحت پوشش کمیته برداشتند.