ششمین گردهمایی مدیران اجرایی آی مت و سی مس استان فارس