مراسم جشن و شادی نمایندگی مرکزی شهرستان خفربا حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه و هیأت همراه به منظور جذب و معرفی سیستم جهانی آیمت