دیدار و بازدید جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه از نمایندگی آیمت شهرستان ارسنجان دراین دیدار مراسم جشن جهت معرفی سیستم جهانی i-Maths با حضور فرماندار و رئیس آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان صورت پذیرفت.