پیش ثبت نام دانش آموز

بدون خط تیره. بطور مثال: 9876543210
از کد ملی بعنوان نام کاربری ورود به سامانه استفاده می شود
روز
ماه
سالراهمام