دکتر مسعود زاده باقری

عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس هیات مدیره


دکتر محمد مجتبی کامل منش

عضو هیات علمی دانشگاه، مدیر عامل موسسه


دکتر حبیب الله نصیری

متخصص روانشناسی کودک و خانواده و معاون پژوهش و فن آوری موسسه


دکتر آنیتا نماینده

متخصص روانشناسی کودک و خانواده و معاون پژوهش و فن آوری موسسه


دکتر محمد صادق باقری

عضو هیات علمی دانشگاه و نایب رئیس هیات مدیره


دکتر محمد رحیم واثقی

عضو هیات علمی دانشگاه و معاون امور بین الملل موسسه


دکتر امید علیزاده

عضو هیات علمی دانشگاه و عضوهیات مدیره موسسه


دکتر زهرا نوری

مدرس دانشگاه، مدیر فرهنگی و مشاور علمی موسسه


دکتر مهدی وارث

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور تربیتی موسسه


دکتر نادر مردانی

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور حقوقی موسسه


دکتر علی غلامی

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور فنی موسسه


دکتر قاسم زارع

متخصص روانشناسی تربیتی و مشاور پیشرفت تحصیلی موسسه


دکتر یوسف قیصری

عضو هیات علمی دانشگاه، دکترای ریاضی و مشاور علمی موسسه


دکتر زهرا ناظم عاشورا

دکترای ریاضی، مدرس دانشگاه و مشاور علمی موسسه


مهندس ژاله ملک نژاد اشرافی

مدیر روابط عمومی موسسه


مطهره خوان پایه

مدرس دانشگاه، مشاور علمی و مدیر سنجش، نظارت ارزیابی موسسه


فاطمه اسفندیاری (فوق لیسانس)

مشاور علمی و برنامه ریزی تحصیلی موسسه


مهرداد رحمانی زاد

کارشناس ریاضی محض و مشاور برنامه ریزی تحصیلی موسسه


آسیه گنجوری (فوق لیسانس)

مدیر امور مالی و حسابداری موسسه


مژگان جمشیدی

کارشناس ارشد روانشناسی و مدیر واحد نوروفیدبک تراپی موسسه


زهرا غریب

کارشناس ارشد مشاوره و مدیر مرکز اختلالات یادگیری موسسه


مهناز ترنیان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مشاور مشکلات ویژه یادگیری و رفتاری موسسه


شهلا ملک نژاد اشرافی (بازنشسته آموزش و پرورش)

ناظر کیفی و مشاور علمی موسسه


محبوبه جامع بزرگی

کارشناسی آموزشی ابتدایی، دبیر جلسات هیات مدیره موسسه


معصومه لطفی خواه

مدیر آموزش و مسئول ثبت قرار دادها


شبنم گل انبوه

مدیر فناوری اطلاعات و مسئول ثبت نام ها


صدیقه مرادی

کارشناس آموزشی موسسه