سال ترم ملزومات آشنایی با اعداد بخشی از محتوی ترم ها مدت

(هر جلسه یک ساعت)

اول

(مقدماتی)

۱A Red Pakage

Book 1A,

اعداد ۸ – ۱ مهارت های روش I-Maths، مفهوم
توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص
کمیت، تشخیص اشکال و ……..
۲۰ جلسه
۱B Book 1B اعداد ۱۰ – ۹ ۲۰ جلسه
۲A Book 2A

 

اعداد ۱۴ – ۱۱ هماهنگی دست و چشم، مفهوم
نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش I-Maths
،اشکال هندسی
و…..
۲۰ جلسه
۲B Book 2B اعداد ۲۰ – ۱۵ ۲۰ جلسه
دوم

(متوسط)

۳A Blue Pakage

Book 3A,

اعداد ۳۰ – ۲۱ مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر
سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش I-Maths
و ……
۲۰ جلسه
۳B Book 3B اعداد ۳۰ – ۱ ۲۰ جلسه
۴A Book 4A

 

اعداد ۵۰ – ۱ مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths ،
شناسایی تقارن، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی،
استنباط و …..
۲۰ جلسه
۴B Book 4B اعداد ۵۰ – ۱ ۲۰ جلسه
سوم

(پیشرفته)

۵A Green Pakage

Book 5A,

اعداد ۹۰ – ۱ مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths
، مفهوم فاصله و سطح،
مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و …..
۲۰ جلسه
۵B Book 5B اعداد ۱۰۰ – ۱ ۲۰ جلسه
۶A Book 6A

 

اعداد ۱۰۰ – ۱ مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths،
مفهوم زمان،
توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم
تجزیه و ترکیب و ….
۲۰ جلسه
۶B Book 6B اعداد ۱۰۰ – ۱ ۲۰ جلسه